Πολιτική Διαχείρισης Δεδομένων και Πληροφοριών

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατσάς δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητά σας και να χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με ανοικτό και διαφανή τρόπο.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατσάς συλλέγει και επεξεργάζεται αφορούν αποκλειστικά και μόνο αυτά τα οποία απαιτείται να συλλέγονται και να επεξεργάζονται για τους σκοπούς ίδρυσης και λειτουργίας του Εκπαιδευτικού Κέντρου Ατσάς όπως αυτοί καθορίζονται στο ιδρυτικό του έγγραφο.

Ειδικότερα, το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατσάς ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και ως Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ), συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή άλλων χρηματοδοτούμενων δράσεων.

Για τους σκοπούς της λειτουργίας του ως Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δομής Επαγγελματικής Κατάρτισης και για σκοπούς συμμόρφωσής του με τις νομοθετικές απαιτήσεις που ορίζονται για τη διεξαγωγή επιδοτούμενων δραστηριοτήτων, το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατσάς τηρεί στα αρχεία του τα πιο κάτω δεδομένα:

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα:

Όνομα

Επώνυμο

Φύλο

Στοιχεία Ταυτότητας

Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ακαδημαϊκά προσόντα, επαγγελματική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία

Θέση εργασίας

Δεδομένα επαλήθευσης (π.χ. υπογραφή)

Προσωπικός αριθμός τηλεφώνου

Προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Διεύθυνση διαμονής

Ταχυδρομική διεύθυνση

Θεματικοί τομείς ενδιαφέροντος για σκοπούς εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Εκπαιδευτικά προγράμματα που παρακολουθήθηκαν

Ηλεκτρονικά αντίγραφα πιστοποιητικών παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Φωτογραφίες και/ή οπτικοακουστικό υλικό το οποίο λαμβάνεται για σκοπούς αξιολόγησης και/ή τεκμηρίωσης των επιδόσεών σας και/ή για σκοπούς προώθησης και/ή προβολής της δραστηριότητας του ΚΕΚ/ΔΕΚ (π.χ. δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Εκπαιδευτικού Κέντρου Ατσάς ή σε μέσα επαγγελματικής δικτύωσης).

Δεδομένα Εταιρικού Χαρακτήρα

Αριθμός Μητρώου Εργοδότη Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Αριθμός Εγγραφής στο Μητρώο Εφόρου Εταιριών

Τομέας οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης

Όνομα και στοιχεία ταυτότητας του Διευθυντή της Εταιρίας/Οργανισμού

Ποσά χορηγιών που έλαβε η εταιρία/οργανισμός στα πλαίσια προγραμμάτων ήσσονος σημασίας για τα τρία τελευταία έτη

Αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών

Προκειμένου να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς και προκειμένου εσείς να επωφεληθείτε των υπηρεσιών μας, πρέπει να μας παράσχετε τα προσωπικά και εταιρικά σας δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη της επαγγελματικής μας σχέσης και την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων.

Επιπλέον, οφείλουμε να συλλέγουμε τα απαραίτητα δεδομένα, περιλαμβανομένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των οργανισμών οι οποίοι χρηματοδοτούν τη συμμετοχή σας στις δράσεις μας.

Ειδικότερα, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία υποβάλλονται στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), υπόκεινται σε χρήση και επεξεργασία σύμφωνα με την πολιτική της ΑνΑΔ όπως αυτή παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ, www.anad.org.cy.

Τα δεδομένα που παρέχονται θεωρούνται αληθή και οποιαδήποτε ψευδής δήλωση σας καθιστά υπεύθυνους έναντι των οικονομικών ή νομικών υποχρεώσεών σας.

Η παρούσα πολιτική είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Εκπαιδευτικού Κέντρου Ατσάς και παραπέμπουν σε αυτή οι ανακοινώσεις προκήρυξης των προγραμμάτων μας.

Περαιτέρω, η αλληλογραφία την οποία λαμβάνετε για σκοπούς ενημέρωσής σας για τις προκηρύξεις των προγραμμάτων μας παραπέμπει στην παρούσα πολιτική και η ενδεχόμενη συμμετοχή σας σε προγράμματά μας αποτελεί ρητή ή εξυπακουώμενη συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού ή εταιρικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα πολιτική.

Η λήψη αλληλογραφίας από το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατσάς δηλώνει ότι είσαστε εγγεγραμμένος για να λαμβάνετε ενημέρωση για δραστηριότητες πληροφόρησης (εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδηλώσεις, εργαστήρια, σεμινάρια κ.ά.) που διοργανώνει το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατσάς στο πλαίσιο προώθησης της επαγγελματικής κατάρτισης, της διά βίου μάθησης και της Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων.

Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημέρωση μπορείτε να διαγραφείτε κάνοντας κλικ στην επιλογή «Διαγραφή».

Κατά τη συμμετοχή σας σε εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδηλώσεις, εργαστήρια, σεμινάρια κ.ά. δυνατόν να ληφθούν φωτογραφίες και/ή οπτικοακουστικό υλικό το οποίο δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς προώθησης και/ή προβολής της εν λόγω δράσης.

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατσάς τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Τα στοιχεία που συλλέγονται αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργηση της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.